Kalendarium życia ks. Piotra Skargi SJ

1536 – 2 lutego urodził się w Grójcu na Mazowszu.

1552 – Studiował w Akademii Krakowskiej (do 1555), gdzie uzyskał stopień bakałarza wydziale filozoficznym.

1555 – Objął kierownictwo szkoły parafialnej przy kolegiacie św. Jana w Warszawie.

1560 – W 1560 wyjechał ze swym wychowankiem (Janem Tęczyńskim) do Wiednia, gdzie

prawdopodobnie po raz pierwszy zetknął się z zakonem jezuitów.

1562 – P wrócił do Polski i we Lwowie został subdiakonem i kaznodzieją katedralnym.

1563 – O jął probostwo w Rochatynie, którego zrzekł się po otrzymaniu kanonii.

1564 – Przyjął święcenia kapłańskie za zachętą arcybiskupa lwowskiego Pawła Tarły.

1565 – Został mianował kanonikiem i kanclerzem kapituły lwowskiej. Poza pracą duszpasterską poświęcił się posłudze biednym, chorym, cierpiącym.

1569 – Wyjechał do Rzymu, gdzież lutego w 33 urodziny wstąpił do nowicjatu księży jezuitów na Kwirynale i rozpoczął studia teologiczne w Kolegium Rzymskim, będąc także spowiednikiem w bazylice watykańskiej.

1571 – Powrócił do Polski. W kolegiacie w Pułtusku objął urząd kaznodziei profesora w kolegium jezuickim.

1573 – Przeniesiono go do Wilna, gdzie został wicerektorem kolegium jezuickiego.

1573 – Powołał do życia Bractwo Najświętszego Sakramentu w Wilnie.

1577 – ZŁożył czwarty ślub – bezwzględnego posłuszeństwa Ojcu Świętemu – zostając profesem, czyli rzeczywistym członkiem Towarzystwa Jezusowego.

l579 – Został pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej.

1579 – Wydał swe najbardziej poczytne dzieło Żywoty świętych”.

1579 -Towarzyszył królowi Stefanowi Batoremu w czasie oblężenia Połocka.

1583 – Król Stefan Batory mianował go doradcą namiestnika Inflant ks. bpa wileńskiego Jerzego Radziwiłła.

1584Przybył do Krakowa i został przełożonym domu zakonnego św. Barbary. W tym samym roku założył w Krakowie Arcybractwo Miłosierdzia Bogarodzicy.

1588 – Powołał kolejne dzieła dobroczynne: Skrzynkę św. Mikołaja i Bank Pobożnych.

1588 – Objął urząd kaznodziei królewskiego Zygmunta III Wazy (przez 24 lata, aż do swojej śmierci).

1592 – Wobec zarazy morowej w Krakowie ustanowił (2l marca) Bractwo Betanii św. Łazarza do grzebania zmarłych.

1594 – Został powołany przez wiceprowincjała zakonu jezuitów na kaznodzieję do Lublina

1596 – Położenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie, o fundację którego starał się ks. Skarga u króla Zygmunta III Wazy (w 1608 odprawiono pierwsze nabożeństwo).

1596 – Przyczynił się do zawarcia unii katolików z prawosławnymi – tzw. Unii brzeskiej.

1597 – Wydał „Kazania na niedziele i święta” oraz Kazania sejmowe”

1600 – Opublikował ,,Kazania o siedmiu sakramentach” oraz ,,Kazania przygodne”

1603 – Wydał ,,Roczne dzieje Kościelne od narodzenia Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa”, będące streszczeniem dzieła kardynała Cezara Baroniusza ,,Annales Ecclesiastici”

1610 – Wydrukował ,,Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego”, będące jego testamentem politycznym.

1612 – 27 września godz. 4:00 zmarł w Krakowie i został pochowany w kościele Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej.